Demografie Galați

Demografie Galați

Monitorizarea calității solurilor
Reţeaua de monitorizare a Agenției de Protecție a Mediului, din județul Galaţi este alcătuită din 9 puncte de
prelevare, amplasate la nivelul judeţului Galaţi:
 Bariera Traian (Km 26 – limitrof SC Iricad);
 Şantierul Naval Damen (DN 2B km 8 – frontieră );DN 25 (km 25 – loc. Independenţa);
 Sediu APM Galaţi – parc APM;SC Arcelor Mittal, Şos. Smârdan nr. 1 lat. N, Şos. Smârdan nr. 1 lat. E;
 Zona Tirighina (DN 2B – km 6); S.C. Petrom S.A;
 Depozit municipal Tirighina Galaţi;
 Depozit municipal Rateş Tecuci;
 Halda de zgură Elnav;
 Halda de steril Zahărul Lieşti; Halda de zgură Arcelor Mittal;
p. 112
 Hidrohalda Arcelor Mittal.
În cursul lunii iulie 2013, nu s-a monitorizat evoluţia calităţii solului. La solicitarea agenţilor economici, s-au efectuat
măsurători la: SC Martens SA, SC Agromec SA Şendreni.
2.6. Elemente de educație și resurse umane
Metodologia de elaborare s-a bazat în mod direct pe identificarea relațiilor comunităţile locale menționate
care sa conducă intensificarea legăturilor transfrontaliere in final sa identifice si sa definească proiecte de
cooperare mult mai ample.
Etapa 1 de cercetare documentara s-a bazat pe identificarea proiectelor transfrontaliere care au fost finanţate
prin programele de cooperare transfrontalieră. Astfel, utilizând mediul online, au fost identificate proiectele
realizate în parteneriat de către autorităţile române cu Moldova şi Ucraina, cu scopul soluţionării principalelor
probleme existente in zona de sud-est. Etapa 2 a constat in colectarea şi interpretarea datelor referitoare la
situaţia regiunii transfrontaliere şi ţinând cont de contribuţiile actorilor implicaţi, au fost elaborate
următoarele obiective strategice şi acţiuni ale planului de stimulare a cooperării transfrontaliere, ca răspuns la
interesele şi competenţele administraţiilor locale din zonele țintă UAT Galaţi-Moldova-Ucraina.
2.6.1. Resursele de muncă
Cel mai important factor care acționează asupra ofertei de forța de muncă este dimensiunea populației. În
funcție de legăturile care se formează între diferite categorii de populație și piața muncii, distingem
următoarele categorii:

 • populația în vârsta de muncă, aflată între vârsta minimă și cea maximă legală de activitate;
 • resursele de muncă sau populația potențial activă, care cuprinde numai persoanele apte de muncă;
 • populația activă, care cuprinde populația ocupată și șomerii.
  Conform Balanței Forței de Muncă la 01.01.2011, la nivelul jud. Galați principalii indicatori ai pieții muncii
  aveau următoarele valori:
   resurse de muncă: 413.400 persoane
   populația activă civilă: 204.009 persoane, din care: 183.600 era populație ocupată civilă și
  21.300 de șomeri.
  Din totalul populației active civile distribuția pe activități a economiei naționale (tabelul nr.2) era împărțită în:
  servici (40,69%), agricultură (32,3%), industrie (18,5%) și construcții (8,5%).
  p. 113
  Fig.62 – Tabelul Distribuția pe activități ale economiei naționale
  POPULAȚIA OCUPATĂ CIVILĂ,
  din care:
  REGIUNEA
  SUD-EST
  JUD.
  GALAȚI
  %JUD GALAȚI ÎN TOTAL
  REGIUNE
  DOMENII ÎN
  TOTALUL ECONOMIE
  ÎN JUD. GALATI %
  Agricultura, silvicultura și
  pescuit
  325.3 59.3 18.23 32.30
  Industrie, din care 189.9 34 17.90 18.51
  Construcții 81.6 15.6 19.12 8.50
  Servicii 394.1 74.7 18.95 40.69
  TOTAL ECONOMIE 990.9 183.6 18.5
  Sursă, INS, Balanța Forței de Munca anul 2011
  La sfârșitul anului 2011 în jud. Galați în evidența AJOFM erau 15.673 de șomeri, dintre care 4.194 erau șomeri
  indemnizații și 11.479 care nu sunt indemnizați. Aceste date situează județul Galați pe locul 5 pe țară, la
  numărul de șomeri.
  Numărul mediu de șomeri pe 2011 era distribuit astfel: urban: 5121 (31,84%), rural : 10962 (68,16%)
  Analiza șomajului înregistrat în județul Galați, în primele patru luni din anul 2012, evidențiază un trend ușor
  crescător al ratei șomajului în lunile ianuarie, februarie 2012, (fenomen manifestat încât din luna august 2011),
  urmat de o scădere, în lunile martie, aprilie 2012, în special a numărului șomerilor indemnizați. Scăderea
  șomajului în lunile martie, aprilie 2012, a fost determinată de reluarea activității firmelor care desfășoară
  activități cu caracter sezonier, deoarece au preluat o parte din forță de munca disponibilizată (șomeri
  indemnizați), în paralel cu reducerea intrărilor în șomaj. Judeţul Galaţi dispune de 22,1% din resursele de
  muncă ale regiunii, cu o populaţie în vârstă de muncă de 405,8 mii persoane, respectiv 22,0% din populaţia în
  vârstă de muncă a regiuni. Șomajul înregistrat în perioada ianuarie – aprilie 2012 în județul Galați a avut
  următoarele valori:
  Fig.63 Tabelul Șomajul înregistrat în ianuarie-aprilie 2012 în județul Galați
  Luna/ An
  Număr șomeri Șomeri indemnizați Șomeri neindemnizați
  Rata
  Șomajului (%)
  2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
  Ianuarie 15918 20897 4990 7812 10928 13085 7.77 10.2
  Februarie 16094 20389 5050 7212 11044 13177 7.85 9.95
  Martie 15254 18565 4213 5509 11041 13056 7.44 9.06
  Aprilie 14251 16426 3507 4489 10744 11937 6.96 8
  Sursa: A.J.F.M Galați
  Analiza șomajului înregistrat în luna aprilie 2012, pe medii de proveniența, evidențiază că ponderea șomerilor
  din mediul urban (29,06%), este inferioară celei din mediul rural (70,94%), dat fiind faptul că, majoritatea
  șomerilor indemnizați provin de la agenți economici care-și desfășoară activitatea în zonele urbane, iar șomerii
  neindemnizați, în număr mai mare decât cei indemnizați, preponderent beneficiari ai prevederilor Legii
  416/2001 privind acordarea venitului minim garantat, sunt în majoritate din mediul rural, șomeri cu șanse
  p. 114
  reduse de încadrare. În numărul total de 10744 șomeri neindemnizați aflați în evidența la 30 aprilie 2012,
  9339( 86,92%) sunt beneficiari de venit minim garantat conform prevederilor Legii 416/ 2001.
  Analiza structurii pe grupe de vârstă a șomerilor înregistrați, evidențiază ca la sfârșitul lunii aprilie 2012,
  grupele de vârsta în care se regăsesc cei mai mulți șomeri romani grupele:
 • 40-49 ani (4126, reprezentând 28,95% în numărul total de șomeri)
 • 30-39 ani (3551, reprezentând 24,92% în numărul total de șomeri)
 • peste 55 ani (2397, reprezentând 16,82% în numărul total de șomeri)
  2.6.2. Educația
  La nivelul Județului Galați, din totalul populaţiei stabile de 10 ani și peste, 49,0 % au nivel scăzut de educaţie
  (primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită), 39,2 % nivel mediu (postliceal, liceal, profesional sau tehnic de
  maiştri) şi 11,8 % nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 8284 persoane analfabete.
  Fig.64 Tabelul Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv învăţământul particular)
  Primar şi gimnazial
  Anii
  şcolari Total Preşcolar Total Primar
  (cl .I -IV)
  Gimnazial
  (cl. V -VIII)
  Învăţământ
  special
  (cl. I-VIII)
  Liceal Profesional
  și de ucenici
  Postliceal
  şi de
  maiştri
  Superior
  Judeţul Galaţi
  1990/
  1991
  14865
  7
  19617 82616 36568 45246 802 26167 12788 552 6917
  1995/
  1996
  13229
  5
  17501 76200 42030 32846 1324 19943 9982 1547 7122
  2000/
  2001
  13136
  2
  16016 72790 31698 39897 1195 17977 8492 2040 14047
  2001/
  2002
  13147
  1
  16104 69929 30118 38769 1042 18785 9360 1774 15519
  2002/
  2003
  12928
  7
  16927 65854 29507 35489 858 19333 10349 1305 15519
  2003/
  2004
  12848
  5
  17678 63262 30260 32252 750 19647 9997 1022 16879
  2004/
  2005
  12496
  7
  17898 59281 29236 29387 658 20131 10377 901 16379
  2005/
  2006
  12206
  6
  17359 56257 28113 27567 577 20174 9165 808 18303
  2006/
  2007
  12126
  4
  17386 54693 27349 26822 522 21190 7412 826 19757
  2007/
  2008
  12008
  5
  17303 53048 25443 27148 457 21125 6574 1029 21006
  2008/
  2009
  11780
  9
  17392 51925 25091 26444 390 20950 5849 1330 20363
  2009/
  2010
  11767
  6
  17571 50662 24404 25877 381 24355 3498 1473 20117
  2010/
  2011
  11288
  1
  17795 49145 23559 25212 374 25192 1482 1502 17765
  2011/
  2012
  10742
  7
  17838 46470 22518 23573 379 25449 303 1747 15620
  2012/
  2013
  10347
  9
  14882 49361 25738 23206 417 22828 750 2400 13258
  Sursă: Direcția Județeană de Statistică Galați
  p. 115
  În anii 2007-2009 numărul unităților școlare în Regiunea sud-est înregistrează o ușoară și constantă scădere,
  ponderea acestora în total unități școlare pe țara fiind de 13,6% în 2007, 13,5%în 2008 și de 13,4% în 2009.
  Județele Constanța și Galați sunt singurele din cadrul regiunii sud-est care au unități de baza în învățământul
  superior și secundar ciclul I.
  Gradul de cuprindere în învățământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani creşte de la 70,6% în anul şcolar
  2006/2007 la 72,4% în anul şcolar 2007/2008, ajungând la 73,6% în anul şcolar 2008/2009. Judeţul Galați a fost
  județul din regiune cu cea mai accentuată creştere.
  S-a înregistrat valori mai mari, ale acestui indicator la populaţia de sex feminin, precum şi în mediul urban. În
  ceea ce privește populația școlară din învățământul de toate gradele, la nivelul județului Galați s-a resimțit o
  scădere considerabilă, de la un număr de 148657 înscriși, cât era în anul școlar 2001-2002, la 103479 înscriși în
  anul școlar 2012-2013 (vezi tabel).
  Rata abandonului școlar în anul școlar 2010-2011, pentru învățământul primar a fost de 1,4% iar pentru
  învățământul gimnazial fiind de 1,6%. Valoarea cea mai mare a abandonului a fost pentru învățământul
  profesional, cu o valoarea de 29,4 %. Situația de față poate fi raportată și la învățământul superior, care de
  asemeni a suferit o scădere a numărului de student înscriși. În anul 2005-2006 erau înscriși la zi un număr de
  15526 de studenți, această valoare scăzând la un număr de 12904 de studenți în anul 2010-2011. În judeţul
  Galaţi funcţionează două şcoli de arte și meserii, care se confruntă cu o reducere drastică a numărului de elevi:
  Fig.65 Tabelul Învăţământ de arte și meserii
  Învăţământ de arte și meserii 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
  Şcoli de arte și meserii 2 2 2 2 2
  Elevi înscrişi 10.377 9.165 7.412 6.574 5.849
  Din total elevi înscrişi
  la învăţământul de zi 10.377 9.143 7.336 6.290 5.327
  Personal didactic 158 195 148 142 133
  Sursa: INS Galaţi – Anuar Statistică, ediţia 2009
  În ce priveşte învăţământul superior, în municipiul Galaţi funcţionează 2 universităţi: Universitatea Dunărea de
  Jos și Universitatea Danubius

Conform datelor recensământului din 1930 municipiul Galați număra 100.611 locuitori, dintre care 68.656 români (68,2%), 19.252 evrei (19,1%), 2.953 ruși (2,9%), 2.922 greci (2,9%), 2.155 maghiari (2,1%), 1.257 germani (1,2%), 571 armeni (0,5%) ș.a. Sub aspect confesional populața orașului era alcătuită din 74.381 ortodocși (73,9%), 19.915 mozaici (19,8%), 3.931 romano-catolici (3,9%), 709 luterani (0,7%), 461 reformați (0,5%), 352 greco-catolici (0,3%) ș.a.

Economie Galați

Structura producției industriale pe domenii de activitate Galați

“Industria metalurgică” din Galați realizează 55,6% din producția de oțel a României, 55% din cea a producției de laminate și 90,4 % din producția de tablă și benzi laminate la rece. Mai mult de jumătate din producția metalurgică este exportată.

Firmele și forța de muncă Galați

Din totalul de 17.614 de operatori economici înregistrați la Registrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din Galați la sfârșitul anului 1997, 150 de mari întreprinderi asigură locuri de muncă pentru majoritatea salariaților din județ. Firmele private reprezintă 97,5% din numărul total al întreprinderilor și oferă locuri de muncă pentru 18% din populația activă. Structura firmelor după forma de proprietate: dintre cei 17.614 agenți economici, 1165 sunt asociații familiale și persoane fizice; 138 sunt regii autonome sau organizații cooperatiste și 16.311 sunt societăți comerciale. Dintre cele 16.311 societăți comerciale, 15.743 sunt cu capital privat integral român, 404 cu participare de capital străin, 125 cu capital mixt, de stat si privat și 39 cu capital integral de stat.
La 31 decembrie 1997, cele 100 de firme exportatoare situau județul Galați printre primele din România, având un export total de peste 250 milioane de dolari americani, din care 53,8% produse metalurgice și 20,5 % nave. Dintr-un număr total de 396.000 al populației active, populația ocupată este de 328.000 persoane.
Numărul total de șomeri în județul Galați este de 31.600 de persoane (nivelul șomajului fiind de 10,8%, mai ridicat decât cel la nivel național de 8,9%) din care 61,3% sunt femei, 26% tineri până în 25 de ani, 53,3% din total având o calificare profesională.

Oportunități de afaceri pentru investitori străini Galați

Poziția geo-strategică a județului Galați, aflat la răscrucea principalelor rute comerciale care traversează Europa, de la Est la Vest și de la Nord către Sud, existența celui mai mare complex de porturi fluviale pe Dunăre, înalta calificare a forței de muncă reprezintă atuuri demne de atenția potențialilor investitori străini.

“Zona Liberă Galați”, înființată în 1993, amplasată pe malul Dunării la sud-est de orașul Galați constituie un argument în plus pentru atragerea viitorilor investitori în această zonă, prin facilitățile fiscale pe care le oferă.

Avantajele oferite de amplasamentul “Zonei Libere Galați” (suprafață totală de 137 ha) se constituie în accesul la importantele magistrale de transporturi fluviale (canalul Rin – Main – Dunăre), de transporturi feroviare (inclusiv transferul la ecartamentul larg) și rutiere precum și în accesul la chei și la instalațiile portuare, poziționarea pe Dunărea maritimă la 80 km de Marea Neagră și foarte aproape de frontierele cu Ucraina și Republica Moldova.

În Galați se găsește sigurul parc de software din România. Parcul de software de la Galați a fost inaugurat în martie 2004 și a avut de la bun început un grad de ocupare de 100%. În prezent, în parcul de software Galati lucreaza 500 de angajați permanenți plus înca aproape 100 de colaboratori, la un număr de 31 de firme, dintre care patru, Oracle, HP, Microsoft și Sun Microsystems, au deschis, împreuna cu Universitatea Dunărea de Jos, centre de cercetare și dezvoltare. Universitatea Dunarea de Jos este singura instituție din regiune care are o facultate de calculatoare.

În Galați deja se află hypermarketuri: Selgros, două magazine Billa, Kaufland, Praktiker, Metro, Real, Penny Market și WinMarkt. Carrefour, Kaufland 2, Metro 2 sunt prevăzute în contrucție. De asemenea în zona gării de nord, Euromall a început construcția celui mai mare mall din țară ce va fi deschis în octombrie 2008 sau de zilele Galațiului 2008.

Presa Galați

Posturi TV Galați

În Galați sunt două televiziuni: TV Galați și Express TV. De asemenea, posturile de televiziune ProTV și Antena 1, dețin câteva studiouri regionale de unde emit emisiuni. Abonații UPC beneficiază de un video-text UPC care oferă informații despre companie, înștiințează abonatul despre modificările de frecvență ale canalelor și afișează diverse reclame. De asemenea abonații MegaTV, au și ei un videotext asemănător cu cel al UPC.

Ziare locale Galați

În județul Galați sunt:

a)Trei ziare cotidiene:
*”Viața Liberă”, redactor șef Katia Nanu
*”Monitorul de Galați”, Mirella Aur
*”Imparțial”, redactor șef Mariana Constandache
b) Săptămânale:
*”Impact-est”, redactor șef Gelu Ciorici
*”Ziarul de Galați”, redactor șef Aurelia Bogatu
*”Realitatea”, redactor șef Pompiliu Comșa
*”Semnal de Tecuci”, redactor șef Anca Dumitriu
*”Raid Galati” – ziar de anunturi gratuite, reclama si publicitate

Posturi de radio Galați

Cele patru posturi de radio din Galați sunt:
*”Radio 1 Galați” (emite peste programul Radio 21)
*”Radio Galați” (devenit între timp PROFm)
*”Radio (S) fm”
*”Radio Alfa Galați”

Turism Galați

Turismul este o ramură importantă a economiei orașului Galați întrucât turiștii au la dispoziție o varietate de locuri de vizitat:

Teatre Galați

*”Teatrul dramatic “Fani Tardini”” Galați există de peste 45 de ani. Este un teatru de repertoriu cu profil dramatic, cu trupă permanentă alcătuită din 25 de actori, 2 regizori, un scenograf. Pentru realizarea producției teatrul apelează de asemenea la colaboratori prestigiosi pe plan național – regizori, scenografi, compozitori. Teatrul are ateliere de productie proprii; sala proprie cu 300 de locuri, cu scenă de tip italian. Este singura institutie teatrală profesionistă cu profil de dramă din Județul Galați. Teatrul se adresează spectatorilor din întreg județul Galați, dar și celor din județele apropiate. Repertoriul cuprinde în fiecare stagiune în afara producțiilor noi, un număr de titluri realizate în stagiunile precedente.

*”Teatrul Gulliver” este o instituție de cultură subvenționata de Statul Român, ca și alte teatre de copii. Teatrul Gulliver a luat ființă la 1 octombrie 1952. În acest interval au fost prezentate peste 200 de titluri, (4-5 premiere pe stagiune) din literatura română și universală pentru copii, sub iscusita conducere a numeroși oameni de cultură. Anual se organizează Festivalul Gulliver, unul dintre cele mai importante de acest gen din România, care transformă municipiul Galați în “Capitala teatrului de marionete”.

*”Teatrul liric Nae Leonard” a fost înființat în 1956. Anual organizează “Zilele Muzicale Gălățene”, când sunt prezentate publicului cele mai reprezentative titluri ale repertoriului de toate genurile.

Expert Contabil Galati

Expert Contabil Galati
✅Expert Contabil Galati – Contabilitate Galați
✅Telefon: 0724305037
Consultanta pentru finantare/refinantare
Intocmire cereri pentru finantare / refinantare ,proiectare cash–flow pe perioada finantarii, intocmire buget de venituri si cheltuieli .Consultanta privind legislatia financiar-contabila, legata de activitatea firmei. Asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale. Obtinerea de certificate de atestare fiscala. Raportare periodica cu privire la rezultatele financiar-contabile ale societatii. Redactarea de alte situatii si rapoarte solicitate de conducerea societatii .
#contabilitategalatieu , , #expertcontabilgalati , #contabilgalati
➡️ ➡️ ➡️ https://www.contabilitate-galati.eu

https://g.page/r/CTWkvQIu52yhEBA