Geografie Galați

Geografie Galați

Municipiul Galați este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45° 27′ latitudine nordică și 28° 02′ longitudine estică.

Situat pe malul stâng al Dunării, ocupă o suprafață de 241,5 km2, la confluența râurilor Siret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș, la cca. 80 de kilometri de Marea Neagră.

Cel mai apropiat oraș este Brăila, aflat la 15 km.

Orașul se întinde pe trei terase: Valea orașului, cu altitudine între 5 – 7 m și altele două, trasate aproape în formă de evantai; prima cu o altitudine între 20 – 25 m (nucleul orașului medieval, actualmente centrul orașului) și a doua cu altitudini care depășesc 40 m (orașul modern).

Viața comunităților umane a fost influențată în mod direct de către Dunăre, cel de-al doilea fluviu din Europa ca lungime (2.850 km), cu un debit mediu pe acest sector de 6.199 mc/s, după ce primește în amonte apele râului Siret cu un debit mediu de 210 mc/s (cel mai mare afluent de pe teritoriul românesc).
Fluviul își continua drumul spre Marea Neagră după ce primește, în avalul porturilor din Galati, apele râului Prut, cu un debit mediu de 86 mc/s. Debitele Dunării au o variație importantă, în funcție de anotimp și an, cu valori maximale în luna mai (18.000 – 19.000 mc/s) și minimale in cursul verii (2.000 – 2.450 mc/s).
Datorită senalului adânc până în zona orașului Brăila, Dunărea este declarată maritimă.

Municipiul Galați este situat la aproximativ 230 km de București, Chișinău și Odessa (Ucraina). Distanțele aproximative la care este situat de celelate mari orase ale țării sunt: Brașov – 285 km, Cluj Napoca – 518 km, Constanța – 191 km, Craiova – 461 km, Iași – 242 km, Ploiești – 219 km, Sibiu – 427 km, Timișoara – 678 km.

Amenajarea urbană Galați

Potrivit unui raport guvernamental întocmit în 2005, municipiul Galati se afla pe locul doi în topul orașelor din România, în privința spațiului verde, pe cap de locuitor. Finanțată de Consiliul Local al municipiului Galați prin alocații bugetare, amenajarea și întreținerea urbană este rezultatul activităților Serviciul Public Administrația Domeniului Public Galati, Ecosal Prest SA, SC RER Ecologic Service SRL, SC Citadina 98 SA. Deși altitudinea medie a orașului Galați este de circa 50 de metri, în nordul orașului se află unul dintre cele mai vechi tunele feroviare ale țării care datează din 1898. Momentan firul 2 (din direcția Galați Vest spre Nord) este în reparații din anul 1996. Tunelul are o lungime de circa 1 km, deasupra aflându-se liniile de tramvai, depoul de tramvaie, case, blocuri și numeroase clădiri.

Clima Galați

Dat fiind faptul că județul Galați reprezintă o deschizătură spre nord-est și spre sud-vest, el se găsește sub influența maselor de aer continental estice și mai putin sudice, lipsind aproape cu totul influența aerului vestic care este oprit de paravanul munților Carpați. Temperatura medie anuală, calculată pe o perioadă de 70 de ani, este de 10 grade C. Temperatura medie în timpul verii este de 21,3 grade C. În timpul iernii, deasupra județului Galați vin din nord și nord-est mase de aer rece care produc scăderi de temperatură care oscilează între 0,2 grade C -3 grade C. Temperatura medie lunară este mai scăzută în ianuarie când are valori de -3 grade C -4 grade C. Temperatura medie a lunii iulie este de 21,7 grade C. În timpul anului sunt cca. 210 zile cu temperaturi de peste 10 grade C. Repartiția anuală a precipitațiilor este neuniformă, cele mai mari cantități de apă cad în anotimpul de vară, sub formă de averse. Vântul predominant este Crivățul, care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din sud, cu o frecvență de 16% și bate mai mult vara și este destul de uscat. Clima, așa cum rezultă din cele prezentate, este temperat-continentală. Conform unui memoriu de prezentare a județului Galați, mediile multianuale în municipiul Galați sunt:
*Presiune medie la nivelul stației: 1008,4 mb
*Presiune medie la nivelul mării: 1017,4 mb
*Temperatura medie anuală 10,5: grade Celsius
*Temperatura maximă medie 15.5: grade C
*Temperatura minimă medie 6.1: grade C
*Cantitatea lunară de precipitații medie: 477 l/m2
*Număr de zile (mediu) cu precipitații: 66 zile
*Durata de strălucire a soarelui (medie): 184,3 ore

Distanța dintre Galați și porturile pe Dunăre Galați

Habitatele din județul Galați
În județul Galați întâlnim variate ecosisteme terestre (păduri, bălți, lacuri, pajiști) caracteristice bioregiunii
stepice din care face parte (vezi tabelul nr.).
Vegetația de silvostepă o mai întâlnim pe colinele Tutovei, Covurluiului, Câmpia Tecuci iar cea de stepă
reprezentativă în Câmpia Covurluiului. Peisajul natural este caracteristic zonei de stepă, zonă ce este
reprezentată de habitate naturale variate. Structura habitatelor naturale este bine conservată în cadrul celor
19 arii naturale protejate din cadrul rețelei Natura 2000 și 17 rezervații naturale distribuite pe tot judeţul
Galați. Aceste ecosisteme sunt clasificate în conformitate cu Habitatele din România (Doniţă et al., 2005, 2006)
Fig.60 – Tabelul Distribuția principalele tipuri de habitate din județul Galați
Tipuri de Habitat Prezența în Ariile Protejate Cod Denumirea
N16 Păduri caducifoliate Lunca Joasă a Prutului
Mâţa – Cârja – Rădeanu
Pădurea Pogăneşti
Pădurea Mogoş – Mâţele
Lacul Brateş
Pădurea Torceşti
Pădurea Gârboavele
Pădurea Breana – Roşcani
N26 Habitate de pădure în tranziție Dunele de nisip de la Hanul Conachi
Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovăţului
Lunca Siretului Inferior
N09 Pajiști uscate, stepe Lunca Siretul Inferior
Mâţa – Cârja – Rădeanu
Lunca Joasă a Prutului
91AA Vegetație forestieră
Ponto – sarmatică cu stejar pufos
Pădurea Gârboavele
Pădurea Pogăneşti
Pădurea Breana – Roşcani
Dunele de nisip de la Hanul Conachi
91I0 Vegetație de silvostepa
eurosiberiană cu Quercus spp.
Pădurea Gârboavele
Pădurea Pogăneşti
Pădurea Breana – Roşcani
40C0 Tufărișuri de foioase ponto -sarmatice Pădurea Gârboavele
Pădurea Breana-Roșcani
91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen Pădurea Buciumeni
Pădurea Buciumeni-Homocea
Pădurea Pogănești
N07 Mlaștini (vegetație de centură) smârcuri,
turbării
Mâța – Cârja – Rădeanu
Lunca Siretului Inferior
Lunca Chineja
Lunca Joasă a Prutului
Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovăţului
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio –
Carpinetum
Pădurea Buciumeni
Pădurea Buciumeni-Homocea
91F0 Paduri ripariene mixte cu Quercus robur,
Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor
râuri
Lunca Siretului Inferior
Pădurea Torcești
Lunca Joasă a Prutului
p. 108
Tipuri de Habitat Prezența în Ariile Protejate Cod Denumirea
3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de
Chenopodion rubri și Bidention
Lunca Siretului Inferior
92A0 Zavoaie cu Salix albă și Populus albă Lunca Joasa a Prutului
N06 Ape dulci continentale (stătătoare,
curgătoare)
Lunca Siretului Inferior
Lunca Prutului – Vlădeşti – Frumuşiţa
Lunca Siretului Inferior
Mâţa – Cârja – Rădeanu
Lacul Brateș
Lunca Joasă a Prutului
Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovăţului
N12 Culturi cerealiere extensive (inclusiv
culturile de rotație cu dezmiriștire)
Lacul Brateș
Pădurea Torcești
Pădurea Breana-Roșcani
Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovăţului
Dunele de nisip de la Hanul Conachi
Lunca Joasă a Prutului
Lunca Siretului Inferior
Pădurea Mogoş – Mâţele
Lunca Prutului – Vlădeşti – Frumuşiţa
Mâţa – Cârja – Rădeanu
Sursa: conform fişelor siturilor Natura 2000 din judeţul Galaţi
Calitatea factorilor de mediu
Monitorizarea calității aerului
La nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, supravegherea calităţii aerului se realizează prin
următoarele reţele de monitorizare:
 reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului;
 reţeaua clasică de monitorizare a calităţii aerului:
 reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile;
 reţeaua de urmărire a pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10;
 reţeaua de urmărire a precipitaţiilor atmosferice.
Rețeaua automată de monitorizarea la nivelul județului Galați este formată din 5 stații:
 GL 1 – Galaţi, Str. Brăilei, bloc S2 – staţie automată de monitorizare a traficului
 GL 2 – Galaţi, Str. Domnească, nr. 7, blocurile P3 – P5 – staţie automată de monitorizare fond urban
 GL 3 – Galaţi, Str. Traian, nr. 431 (Staţia Meteo) – staţie automată de monitorizare fond suburban
 GL 4 – Galaţi, B-dul Dunărea, nr. 8, bloc C3 – staţie automată de monitorizare industrială
 GL 5 – Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 – staţie automată de monitorizare industrială
p. 109
Rezultatele înregistrate în luna iulie 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos, valorile fiind raportate la limitele
prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Fig.61 – Tabelul Valorile înregistrate în luna iulie 2013
Poluant UM
Medii lunare iulie 2013
Gl 1 Gl 2 Gl 3 Gl 4
SO2 μg/mc – 2,45 2,45 2,43
NO2 μg/mc 3,46 – 2,10 –
CO mg/mc 0,003 0,04 – 0,05
O3 μg/mc – 30,61 30,26 31,36
PM 2,5 aut μg/mc – 8,04 – –
PM2,5 grv μg/mc – 8,04 – –
BENZEN μg/mc – – 0,16 –
Sursa: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi
În ceea ce privește evoluția poluanților gazoși – dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de carbon și ozon, în
perioada analizată (iulie 2013), nu s-au înregistrat valori peste limita admisă. Tot în iulie 2013 s-a urmărit
identificarea indicelui general de calitatea aerului la staţiile din reţeaua locală de monitorizare.

Expert Contabil Galati
Expert Contabil Galati – Contabilitate Galați
Telefon: 0724305037
Consultanta pentru finantare/refinantare
Intocmire cereri pentru finantare / refinantare ,proiectare cash–flow pe perioada finantarii, intocmire buget de venituri si cheltuieli .Consultanta privind legislatia financiar-contabila, legata de activitatea firmei. Asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale. Obtinerea de certificate de atestare fiscala. Raportare periodica cu privire la rezultatele financiar-contabile ale societatii. Redactarea de alte situatii si rapoarte solicitate de conducerea societatii .
#contabilitategalatieu , , #expertcontabilgalati , #contabilgalati
https://www.contabilitate-galati.eu

https://g.page/r/CTWkvQIu52yhEBA


Conform Ordinului MMDD nr. 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate
a aerului în vederea facilitării informării publicului, indicele general de calitate a aerului permite descrierea
periodică sub o formă simplă a informaţiilor privind starea globală a calităţii aerului în aria de
reprezentativitate a fiecărei staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Indicii generali sunt reprezentaţi
prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecărei cifre îi corespunde un calificativ:
1 – Excelent 4 – Mediu
2 – Foarte bun 5 – Rău
3 – Bun 6 –Foarte rău
Astfel că, în stațiile de monitorizare (GL, GL3, GL4) s-a obținut o variație majoritară a indicelui de calitatea a
aerului, cuprinsă între 1 și 3.
Sursa: Raport de mediu iulie 2013, APM Galați
p. 110
Sursa: Raport de mediu iulie 2013, APM Galați
Rețeaua clasică de monitorizarea a calității aerului cuprinde un sistem de monitorizare a pulberilor și un
sistem de monitorizarea a precipitațiilor atmosferice. Conform analizelor din iulie 2013, reiese faptul că
valorile înregistrate în punctele de colectare nu au fost depășite și că nu au existat ploi acide. Precipitaţiile
având un caracter neutru spre slab alcalin şi încărcări ionice medii.
Monitorizarea emisiilor în cursurile de apă și canalizările
Monitorizarea apelor uzate de către agenții economici
În iulie 2013 Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului de:
 agenţii economici prin sisteme proprii de automonitorizare sau de firme autorizate în domeniu;
 laboratorul A.P.M. Galaţi
Dintre agenții cu potențial impact asupra mediului enumerăm:
 SC ELECTROCENTRALE SA;
 SC INTFOR SA;
 SC ARCELORMITTAL GALAŢI SA – Deversare iaz Cătuşa – surse de poluare: UAF, UOR (OLD1 și OLD3),
UOR (TC1 şi TC3), UOR (Produse auxiliare), ULP (LTG1 şi LSF), UPS, UPDES; Deversare Balta Mălina –
surse de poluare: UAF, UOR (OLD1 și OLD3), UOR (TC1 şi TC3), ULP, UPDES;
 SC APA CANAL SA;
Monitorizarea agenților economici este realizată de APM Galați, pe baza rezultatelor primite prin monitorizare
conform programului de monitorizare impus prin autorizațiile de mediu. În luna iulie s-au primit rapoarte de la
următori agenți economice: SC Interoil SRL, SC Apa Canal SA; Întreprindere Individuala Alexe Emanoil; SNTFCFR Marfa; Real Hypermarker Romania SRL; SC Praktiker SRL; SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII; SC
Sorgamin SRL; SC Unicom Oil SA, SC Carrefour SA; SC Alewijnse Marine Galați SRL; SC Ivas SA; SC Arcom Mecon
p. 111
SA; SC DMT Marine SA; Sc Arcelor Mittal Tubular Products SRL; Remat Scholtz – Filiala Moldova, SC Vega ’93
SRL, SC Romportmet SA, , SC Rewe Romania SRL.
În urma monitorizării a rezultat că nici o concentrație ai parametrilor înregistrați, nu a depășit concentraţiile
maxime admise de Normativele și actele de reglementare existente.
Monitorizarea apelor uzate de către LABORATORUL A.P.M. GALAŢI (Determinări efectuate în cadrul
Laboratorului A.P.M. Galaţi)
În luna iulie 2013, Laboratorul APM Galaţi a efectuat analize fizico-chimice ale calităţii apelor uzate la
solicitarea agenţilor economici, pentru respectarea obligaţiilor incluse în autorizaţiile de mediu:
 SC Eurosteel Industries SA ;
 Port Bazinul Nou SA;
 SC MARTENS SA;
 ICMRS SA;
 Arhiepiscopia Dunării de Jos Galați;
 Trustul de presa Dunărea de Jos;
 Selgros Cash&Carry SRL,
Conform ISO 17025/2005, analizele efectuate la solicitarea agenţilor economici sunt proprietatea acestora,
drept pentru care rezultatele rapoartelor de încercare sunt confidenţiale.

https://g.page/r/CTWkvQIu52yhEBA

https://g.page/r/CTWkvQIu52yhEBA